Руководства, Инструкции, Бланки

свк 3м1 инструкция

Категория: Инструкции

Описание

Становлення і організація фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин (реферат)

реферати, курсові, дипломні:

Становлення і організація фінансового контролю в сфері міжбюджетних

Міжбюджетні відносини є різновидом бюджетних відносин між державою,

Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо розподілу

прибутків і видатків між бюджетами по рівнях бюджетної системи, а також

подальшого перерозподілу прибутків і видатків між ланками бюджетної

системи. Пошук оптимального варіанта регулювання міжбюджетних відносин

уже довгий час є об’єктом дослідження фахівців: вчених

юристів-фінансистів: Г.В. Петрової, Т.В. Конюхової, А.Д. Селюкова та

інших. Загальним питанням організації і здійснення фінансового контролю

присвячують свої роботи Л.А. Савченко, О.Ю. Грачева та інші. Але одному

з основних елементів регулювання міжбюджетних відносин – фінансовому

контролю, в цій сфері належної уваги на сьогодні не приділяється.

Чинне законодавство та сучасна вітчизняна наука не виділяє фінансовий

контроль у сфері міжбюджетних відносин в окремий вид чи, можливо, підвид

фінансового контролю. Його організація та здійснення відбувається в

межах загального фінансового, а швидше бюджетного контролю. Однак

фінансовий контроль у сфері міжбюджетних відносин має свою характерну

для нього специфіку, яка визначена існуючим механізмом міжбюджетних

відносин. При цьому фінансовому контролю в сфері міжбюджетних відносин

притаманні як проблеми правового регулювання фінансового контролю, так і

проблеми правового регулювання міжбюджетних відносин, які, частково

синтезуючись, утворюють окрему групу питань щодо вдосконалення механізму

здійснення міжбюджетного фінансового контролю.

Метою цієї статті є характеристика нормативних актів, які торкаються

питань контролю в сфері міжбюджетних відносин та визначення повноважень

органів, які його здійснюють. Це допоможе науково обґрунтувати,

сформувати уявлення про доцільність та необхідність фінансового контролю

в сфері міжбюджетних відносин у зв’язку з притаманною йому специфікою, а

також визначити коло питань стосовно вдосконалення його здійснення.

З моменту проголошення незалежності України, одночасно з процесом

державотворення та переходом до ринкових відносин відбувалося

становлення нової бюджетної системи та системи фінансового контролю. Усі

фінансові інститути, що дісталися Україні у спадщину після розпаду Союзу

РСР, являли собою уламки й окремі та недосконалі елементи фінансової

системи тоталітарної держави [9, С. 11].

У часи радянської держави Міністерство фінансів УРСР виконувало обмежені

функції і діяло під жорстким контролем Міністерства фінансів СРСР.

Водночас після проголошення незалежності України перед молодою країною

постала проблема створення принципово нового фінансового відомства, що

забезпечило б як розробку, так і здійснення фінансової політики держави.

Процес становлення такого відомства протягом 1991–1996 рр. був

суперечливим, оскільки здійснювався без розробки Концепції розвитку

Міністерства фінансів України, повного усвідомлення його ключової ролі в

системі виконавчої влади [8, с. 28–29].

свк 3м1 инструкция:

 • скачать
 • скачать
 • Другие статьи

  Сигнализатор СВК 3М-1 - страница 2

  Сигнализатор СВК 3М-1

  Принцип работы химических газоанализаторов основан на последовательном удалении анализируемых компонентов из взятой газовой пробы при проведении химических реакций. Наибольшее распространение получили переносные газоанализаторы на три типа: СО, СО2. О2.

  Объем газовой смеси измеряют до начала цикла измерений и после реакции каждого компонента. По разности объемов оценивают процентное содержание компонента газовой смеси. Переносные газоанализаторы обладают высокой точностью измерения; недостатком является длительность анализа. Их применяют только для контроля и отладки тепловых процессов.

  Электрохимические газоанализаторы предназначены для определения содержания кислорода в газовой смеси. Действие газоанализаторов этого типа основано на электрохимической реакции, вызывающей образование тока в электролите при взаимодействии кислорода с электролитом. Сила тока, протекающего по внешней цепи электролита пропорционально концентрации кислорода в газовой смеси. Такие газоанализаторы предназначены для определения содержания кислорода в различных газовых смесях, водяном и генераторном газах.

  Работа оптических газоанализаторов основана на изменении ослабления интенсивности электромагнитных излучений или поглощения его потока определенным компонентом при прохождении излучения через исследуемую газовую смесь. При этом можно использовать весь спектр электромагнитных колебаний – инфракрасная, ультрафиолетовая и видимая область.

  Сигнализатор довзрывоопасных концентраций СВК 3М1 предназначен для контроля и автоматической сигнализаций наличия в воздухе закрытых помещений горючих газов, паров и их смесей, относящихся по взрывоопасности к первой, второй, третьей категории взрывоопасных смесей групп А, Б, Г и четвертой категории группы А по классификации «Правил изготовления взрывозащищенного электрооборудования» (ПИВЭ) издания 1963 года.

  Сигнализатор является промышленным стационарным непрерырывнодействующим прибором, состоящим из блока датчика и блока электропитания.

  Блок датчика сигнализатора имеет взрывозащищенное исполнение ВЗГ-В4А и может быть установлен во взрывоопасных помещениях всех классов согласно классификации «Правил устройства электроустановок». Блок электропитания относится к электрооборудованию общего назначения, имеет обыкновенное исполнение по ГОСТу 12.997 – 76 и должен устанавливаться вне взрывоопасного помещения.

  По устойчивости к климатическим воздействиям сигнализатор должен соответствовать исполнению УХЛ категории 4 ГОСТ 15150 – 69 (но для работы при температуре от 5 До 50 С для блока датчика, от 5 до 40 С для блока электропитания, при относительной влажности окружающей среды до 95% при плюс 25 С, при изменении атмосферного давления от 80 до 107 кПа (от 60О до 800 мм. рт. ст.).

  В анализируемой среде не должно быть агрессивных веществ, являющихся ядами для катализаторов платиновой группы:

  хлоро-серо-фосфоро-цианосодержащих соединений и других в концентрациях, превышающих санитарные нормы. Содержание механических примесей (пыли, смол, масел и т.д.) в контролируемой среде и в воздухе, поступающем в датчик при контроле, не должно быть более 0,001 г./м3.

  3. Технические данные

  Диапазон сигнальных концентраций от нижнего предела воспламеняемости (НПВ):

  1) горючих газов, паров и их смесей, % от 5 до 50;

  2) водородовоздушных смесей, % от 5 до 20;

  Основная погрешность сигнализации: 19

  1) горючих газов, паров и их смесей не (30±)%НПВ должна превышать 24

  2) водородовоздушных смесей не должна превышать (12,5±6,5)% НПВ.

  Инерционность сигнализатора, с, не более 30

  Потребляемый ток, А, не более 0,2

  Напряжение питания 220 В при отклонении от минус 15 до плюс 10%;

  Часто питания 50 Гц при отклонении от минус 2 до плюс 2%.

  Давление линии сжатого воздуха от 196,2 до 588 кПа (от 2 до 6 кГС/см2).

  Расход сжатого воздуха, л/ч, не более 150

  Температура анализируемой смеси на входе прибор, °С от 5 до 50

  Масса, кг, не более:

  1) блока электропитания 7

  2) блока датчика 6,5

  3.11. Габаритные размеры, мм, не более:

  1) блока электропитания 332X160X275

  2) блока датчика 285X240X240

  4. Принцип действия

  Принцип действия сигнализатора состоит в определении теплового эффекта сгорания горючих газов и паров, а также их смесей на каталитической и активной Y окиси алюминия.

  Электрическая схема блока датчика представляет собой измерительный мост. Чувствительные элементы R 1 и R 2 состоят из цилиндра, выполненного из окиси алюминия с резьбой; по которой уложена платиновая проволока 0 0,05 мм, выполняющая роль нагревателя и термометра сопротивления.

  Для получения каталитической активности окись алюминия пропитана раствором хлористого палладия, который в процессе обработки восстановлен до металлического с мелкозернистой структурой.

  Элемент измерительный и элемент сравнительный находятся в одном потоке анализируемого газа. Элемент сравнительный отличается от измерительного тем, что у него чувствительный элемент который защищен от контакта с анализируемым газом. Два других плеча R З и R 4 – проволочные резисторы, выполненные из манганинового провода. Сопротивление каждого из них равно 65 Ом.

  Мост питается от стабилизированного источника постоянным током, величина которого равна (0,35±0,007) А.

  Поступая в датчик, горючие компоненты анализируемой смеси окисляются на каталитически активном измерительном элементе, температура его повышается, вследствие чего сопротивление платиновой спирали увеличивается. На вершинах измерительной диагонали моста возникает разность потенциалов, величина которой пропорциональна концентрации горючего компонента.

  Небаланс измерительного моста компенсируется с помощью переменного резистора ( R 17) УСТАНОВКА НУЛЯ, установленного на передней панели блока электропитания. Напряжение постоянного тока, пропорционально величине контролируемой концентрации горючих газов и паров, поступает на модулятор (триоды Т1 и Т2), где преобразуется в сигнал переменного напряжения. Затем это напряжение усиливается двухкаскадным усилителем (транзисторы ТЗ и Т4). Коммутирующие напряжение поступает на преобразователь с обмотки трансформатора Тр1 (выводы 12, 13).

  Коэффициент усиления регулируется изменением величины отрицательной обратной связи, поданной с выхода усилителя на эмиттер первого каскада, с помощью переменных резисторов R 11 (грубо) и R 8 (плавно) КАЛИБРОВКА, установленного на передней панели блока электропитания. Усиленный сигнал переменного тока поступает на:

  Диод Д8, выпрямляется и поступает на стрелочный прибор, релейный усилитель, собранный на двух транзисторах Т7, Т8. При срабатывании реле РЗ срабатывает реле Р4 и контактами 1, 2 выдает сигнал довзрывоопасной концентрации. При перегорании плечевых элементов или обрыва цепи питания измерительного моста реле Р2 срабатывает и контактами 3, 4 разрывает цепь, питания Р1. Контактами 4, 5, 7, 8 реле Р1 разрывает цепь питания прибора, контактами 12, 13 замыкает цепь сигнализации неисправности датчика. а контактами 9, 10 закорачивает вход второго каскада релейного усилителя для исключения выдачи ложного сигнала «Концентрация».

  По шкале стрелочного прибора производится визуальное наблюдение за изменением концентрации в месте установки датчика до момента выдачи сигнала «Концентрация».

  Газовая схема датчика приведена на рис. Из линии сжатого воздуха через фильтр 9 и редуктор давления 8 поступает воздух давлением от 196,2 до 588 кПа (2–6 кгс/см2), помощью которого в побудителе расхода эжекторного типа создается разряжение, анализируемый воздух, который засасывается в датчик, проходит первое взрывозащитное устройство 4, элемент измерительный 6, элемент сравнительный 5, взрывозащищённое устройство 4, ротаметр 2, побудитель расхода 1 и сбрасывание в атмосферу.

  При установке крана 7 в положение КОНТРОЛЬ осуществляется проверка сигнализатора путем подачи контрольных газовоздушных или паровоздушных смесей на штуцер КОНТРОЛЬ блока датчика.

  Отключение анализируемого воздуха не требуется.

  В состав сигнализатора СВК-ЗМ1 входят: блок датчика, блок электропитания, запасные части, инструмент и принадлежности.

  Блок датчика состоит из датчика, ротаметра, редуктора давления, фильтра воздуха, побудителя расхода эжекторного типа.

  В блок электропитания входят: стабилизированные выпрямители, стабилизированный источник постоянного тока (0,35±0,007) А, модулятор (триоды Т1 и Т2), двухкаскадный усилитель, собранный на транзисторах (Т3 и Т4), преобразователь, релейный усилитель собранный на транзисторах (Т7и Т8).

  Блок датчика, ротаметр, побудитель расхода, фильтр воздуха, редуктор давления смонтированы на панели, имеющей четыре отверстия для крепления блока датчика в месте установки (рис. 1).

  Датчик представляет собой литой корпус, разделенный на две полости – полость кабельного ввода и рабочую полость. В полости кабельного ввода расположена колодка клеммная, к которой подводится кабель через вводное устройство.

  Сигнализатор СВК-3М1

  Сигнализатор СВК-3М1

  Справочник количества содержания ценных металлов в Сигнализатор СВК-3М1 согласно паспортов формуляров и сборной информационной литературы. Указано точное значение драгоценных металлов в граммах (Золото, серебро, платина, палладий и другие) на единицу изделия.

  Содержание драгоценных металлов в Сигнализатор СВК-3М1

  Источник информации. палладий.

  Сигнализатор — характеристики

  О приборе — Сигнализатор

  Сигнализатор — видео.

  Купить или продать а также цены на Сигнализатор СВК-3М1:

  Оставьте отзыв о СВК-3М1:

  Оставить комментарий Отменить

  Справочник содержания драгоценных металлов. Содержание вторичных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, палладия и других ценных металлов) в автомобилях, средствах связи, приборах, реле, конденсаторах, радиостанциях, компьютерах, разъемах, розетках и т.д

  Реферат по теме Сигнализатор СВК 3М-1 скачать бесплатно, Страница 14 из 14

  Реферат Сигнализатор СВК 3М-1 Текст реферата Сигнализатор СВК 3М-1

  Страница: 14 из 14

  предохранены от самоотвинчивання применением пружинных шайб и
  контргаек.
  Наружные крепежные болты имеют головки, доступ к которым возможен
  только посредством торцевого специального ключа.
  На крышке блока датчика имеется предупреждающая надпись:
  ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!
  На выходе газового тракта имеется предупреждающая надпись: ВЗРЫВ, НЕ
  ВСКРЫВАТЬ!
  Литература
  1. В.Р. Андерс « Контрольно – измерительные приборы » .
  2.сигнализатор дов зрывоопасных концентраций СВК3М1 УХЛ.4.
  Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
  3. Сигнализатор СВК3М1. УХЛ 4. Методическое указание по поверке.
  4.Е.К. Шевцов « Справочник по поверке и наладке приборов. Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Ћсновной ‘айдбар

  СКАЧАТЬ РЕФЕРАТ Сигнализатор СВК 3М-1 Компьютерные сети Компьютеры, Программирование рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады

  Сигнализатор СВК 3М-1

  Фонарь садовый «Тюльпан».
  Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
  106 руб
  Раздел: Уличное освещение

  Мыло металлическое "Ликвидатор".
  Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
  207 руб
  Раздел: Ванная

  Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
  Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
  63 руб
  Раздел: Разное

  Они проградуированы в объемных %. По назначению различают переносные и технические газоанализаторы. Первые используют для лабораторных исследований и поверки автоматических газоанализаторов. Основным элементом каждого прибора является измерительный преобразователь газового анализа, принцип действия которого определяет тип газоанализатора. По принципу действия измерительного преобразователя различают: тепловые, магнитные, оптико-акустические, химические, электрохимические, термохимические, термокондуктометрические и оптические газоанализаторы. Тепловые газоанализаторы. Действие газоанализаторов (в дальнейшем сокращенно ГА) основано на изменении тепловых свойств определяемого компонента газовой смеси. В термокондуктометрических приборах применяется способ относительного изменения путем сравнения теплопроводности анализируемой газовой смеси с теплопроводностью эталонной смеси постоянного состава. Термохимический метод измерения концентрации газов основан на измерении полезного теплового эффекта химических реакций, протекающих в присутствии катализатора. Наибольшее распространение получили приборы, в которых используется реакция окисления (горения). В качестве чувствительных элементов в ГА применена платиновая нить, помещенная в анализируемую газовую смесь. Нить нагревается проходящим по ней током. При изменении теплопроводности смеси, зависящей от содержания в ней СО2, изменяется температура нити и, следовательно, её сопротивление. Таким образом, по величине сопротивления можно судить о количестве СО2 в газовой смеси. Магнитные газоанализаторы. Магнитные свойства газов оценивают величиной магнитной восприимчивости, которая положительна для парамагнитных газов. Магнитная восприимчивость смеси газов определяется содержанием кислорода, который обладает наибольшей магнитной восприимчивостью по сравнению с другими газами, входящими в газовую смесь. В магнитных ГА используется явление термо – магнитной конвенции, которое возникает в неравномерном магнитном поле около нагретого тела (чувствительного элемента), окруженного парамагнитным газом. Парамагнитный газ (кислород) втягивается в поле постоянного магнита, охлаждает чувствительный элемент (платиновую нить), помещенный в это поле и включенный в схему измерительного моста. В результате этого изменяется температура, а следовательно, и сопротивление элемента, что приводит к разбалансу моста. Для измерения концентрации кислорода в многокомпонентных газовых смесях применяются компенсационно-мостовые схемы. Основными элементами схемы приемника является два моста: рабочий и сравнительный. Оптико-акустические газоанализаторы. Действие ГА основано на способности определяемого газа, поглощать инфракрасные лучи. Способностью поглощать излучение в инфракрасной области спектра, молекулы которых состоят из двух или большего числа атомов или ионов. Измерение концентрации газа производится на основании оптико-акустического эффекта, суть которого состоит в следующем. Если газ, способный поглощать инфракрасные лучи, заключить в замкнутый объем и подвергнуть воздействию потока инфракрасной радиации, то за определенный промежуток времени газ нагреется до некоторой температуры, определяемый условиями теплоотдачи.

  С разъема Ш2 контакты 3, 4 снимается сигнализация взрывоопасной концентрации, а сигнализация неисправности снимается с разъема Ш2 контакты 5, 6. Через разъем ШЗ контакты 1, 2 на блок электропитания подается напряжение сети 220 В. 6. Монтаж Монтаж сигнализатора и подвод электрических цепей к нему должны производиться в строгом соответствии с «Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332–74, ММСС-СССР, ПУЭ и настоящим разделом ТО. Перед монтажом сигнализатора необходимо его осмотреть, обратив внимание на: целостность блока электропитания и блока датчика, наличие всех крепящих элементов, знаки взрывозащиты, предупреждающие надписи ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ! ВЗРЫВ. НЕ ВСКРЫВАТЬ. наличие заземляющих и пломбирующих устройств. Электрическую связь между блоком датчика и блоком электропитания осуществлять кабелем, тип которого указан на рис. Блок датчика и блок электропитания должен быть заземлен с помощью заземляющего зажима, при этом необходимо руководствоваться ПУЭ и инструкцией ВСН 332–74, ММСС-СССР. Место присоединения наружного заземляющего проводника должно быть тщательно зачищено и предохранено после присоединения заземляющего проводника от коррозии путем нанесения слоя консистентной смазки. Для исключений появления искрения при контрольном осмотре или замене чувствительных элементов блок датчика необходимо открывать, отключив от сети. Взрывозащитные устройства помещаются в расточку корпуса и от выпадания закрепляются специальной гайкой, ввернутой в корпус. Во время работы сигнализатора отвинчивать гайку-штуцер категорически запрещается. На корпусе прибора выполнена предупреждающая надпись ВЗРЫВ. НЕ ВСКРЫВАТЬ. При ремонте все зазоры, посадки взрывозащиты должны быть сохранены или восстановлены. Блок датчика устанавливается непосредственно в помещении, где необходимо контролировать наличие в воздухе довзрывоопасных концентраций горючих газов и их смесей. Ротаметр должен занимать вертикальное положение по отвесу. Блок электропитания устанавливается в невзрывоопасном помещении и соединяется с блоком датчика сигнальным устройством (звуковым или световым) и сетью питания согласно схеме рис. Для подвода сжатого воздуха, анализируемой смеси и сброса воздуха в атмосферу установлены накидные гайки и ниппели для подпайки латунных или медных трубок 0 6X1. Во взрывоопасных помещениях прокладка кабеля от датчика к блоку электропитания производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» глава УП 3, издание 1963 г. Прокладку линии связи между блоком датчика и блоком электропитания рекомендуется производить экранированным кабелем РПШЭ 4X2,5 (380); для соединения блока электропитания с питающей с питающей сетью рекомендуется применять кабель МКЭШ 4X0,75; для цепей сигнализации рекомендуется применять кабель МКЭШ 5X0,75. Допускается прокладка линий связи между блоком датчика и блоком электропитания любым неэкранированным кабелем. В этом случае необходимо прокладку производить в стальных трубах, причем не допускается наличие в трубах других электрических линий. Соединение блока электропитания с питающей сетью, а также цепи сигнализации допускается выполнять любым кабелем или проводом в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок».

  Введение Громадным достижением в науке и технике направленных на повышение благосостояния человека, во многом способствовало развитие техники измерения и средств автоматизации. В настоящее время, когда во все отрасли народного хозяйства нашей страны внедрена автоматизация различных производственных процессов и операций, целью которых является облегчение труда человека и повышение его производительности, невозможно представить себе завода или цеха любой отрасли промышленности, где бы ни было измерительных приборов и автоматических регуляторов. Развитие всех отраслей промышленности неразрывно связано с развитием техники измерения и регулирования различных параметров и процессов. Большое количество чрезвычайно разнообразных измерительных приборов и автоматики применяют и в нефтяной промышленности. При разведке и поисках нефти, при бурении и добычи применяются приборы для определения наклона скважин, давления и температуры в них, при хранении и транспортировке. При переработке нефти используются приборы для измерения температуры, давления, расхода жидкости, газов и паров нефтепродуктов, физико-химические свойства нефти и её продуктов и.т. п. Очень широко применяют автоматические регуляторы для поддержания на заданном значении температуры, давления, расхода и уровня в различных технологических аппаратов. Весьма широко, так же как и во всех других отраслях, в нефтяной промышленности используются приборы для измерения линейных размеров и веса тела. К высокому уровню современного состояния техники измерения человечество пришло не сразу. Для этого потребовался длительный срок, охвативший почти всю его историю. 1. История предприятия История, можно сказать, – ценнейшее завещание одного поколения другому. Перед нами живая история завода ИЗТМ одного из ведущих предприятий страны. Вся жизнь большого коллектива и его будни и праздники, его служение Родине. Изо дня в день, из года в год. В 1977 году на левом берегу реки Белой при въезде в Ишимбай начались строительные работы, с первого кирпича в свое время начинался и этот завод. Но пошли слухи о том, что будет строиться военный завод, очень большой, перспективный. И не смотря на молодость, он сразу же крепко встал на ноги, и весь его путь со дня рождения до наших дней путь трудный, но славный, путь героический. Тысячи людей и тысячи человеческих судеб связаны с этим заводом, и дело, которым жил, живет и будет жить завод, – их дело и их жизнь. Здесь у каждого труженика за плечами годы бесчисленных трудностей, годы упорства, дерзаний, вдохновения. Завод еще только строился, а уже в 1981 году к 7 ноября было изготовлено первое изделие, в 1982 уже 20 изделий, а затем удваивая и утраивая выпуск в последние годы. В 1983 году изготовлено в декабре рекордное количество машин -32 штуки. Это почти годовой план 1997 года. 1989–1991 годы испытание машин в Антарктиде, которые были взяты представителями ЮАР для обслуживания научной экспедиции и там они не посрамили Ишимбайской марки. 1992 год начало перестройки. Резкий спад производства машин. Изготовлено по году всего 42 машины. 14 сентября 1994 года постановлением главы администрации г. Ишимбая было зарегистрировано ОАО «Ишимбайтрансмаш». 1997 года 20 мая 20 лет заводу.


  Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

  Хотя все присутствующие верили в возможность передачи кое-чего, что пока находится лишь в компетенции человека, своим еще примитивным вычислительным машинам, они были далеки от того, чтобы прийти к единому мнению относительно средств достижения этой возможности. Одни полагали, что необходимо начать с постановки машинам простых задач, другие считали, что прежде всего следует разработать теорию и построить модель человеческого мозга. Два никому не известных исследователя, А. Невелл и Г. Саймон, выдвинули совсем необычную идею. Они изучали, каким образом два человека могут общаться друг с другом с помощью системы сигнализаторов и кнопок. Эта система должна была раскладывать их поведение на серию простых и логических операций. Поскольку большая вычислительная машина была установлена в том же помещении, где работали оба исследователя, они развлекались тем, что ставили свой эксперимент с ног на голову: вводили в машину простые логические правила, чтобы заставить ее выработать в себе способность к более сложным рассуждениям

  Этого недостатка лишены электромеханические манометры, у которых сигналы с электрических преобразователей давления (датчиков), установ- ленных непосредственно на контролируемых объектах, с помощью электри- ческой дистанционной передачи выдаются на показывающие приборы, распо- ложенные в кабине. чувствительными элементами (ЧЭ) механических мано- метров и сигнализаторов служат манометрические мембраны, коробки, трубки (см.рис.1). Электромеханические манометры предназначены для дистанционного измерения и контроля параметров гидравлических и газовых систем ЛА. Наиболее распространены Электромеханические манометры типа ЭДМУ, ЭМ, ЭДММ, ДИМ, ИКГ,МИ, а также комбинированные приборы типа ЭМИ-ЗР, ЭМИ-ЗРИ. В манометрах ЭДМУ, ЭМ, ЭДММ, ЭМИ-ЗР применяются потенциомет- рические, в остальных - индуктивные преобразователи давления. В ка- честве указателей обычно используются логометры. В построении электромеханических схем и устройств авиационных ма- нометров широко используются принципы унификации. Так, конструкция указателя манометра ДИМ аналогична конструкции указателя манометра се- рии ЭДМУ, в последних в качестве ЧЭ применяются потенциометрические датчики, которые работают недостаточно надежно из-за перетирания по- тенциометров их щетками.

  Точилка механическая "Пластилиновая коллекция", зеленая.
  Точилка механическая с контейнером. Материал: пластик. Количество отверстий: 1. Цвет: зеленый.
  313 руб
  Раздел: Точилки

  Флэш-диск "Собака", 8Gb, серый.
  Оригинальный USB Flash накопитель станет прекрасным подарком для детей и взрослых. Цвет корпуса: серый. Материал корпуса: резина. Тип
  607 руб
  Раздел: 8 Гб и менее

  Точилка механическая.
  Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
  568 руб
  Раздел: Точилки

  С той поры на всех советских самолетах с убирающимися шасси обязательно стали устанавливаться такие сигнализаторы, которые дошли и до наших дней. В пятой бригаде было много интересного и веселого. Например, однажды помог найти ошибку жук. В большую разграфленную "простыню" с расчетами вкралась ошибка. Где она? Чтобы найти ее, требовалось пересчитывав всю "простыню". Удрученные ребята смотрели на большой лист, разложенный на столе. В это мгновение в распахнутое окно влетел майский жук и уселся прямо на лист, закрыв одну из цифр. Жука поймали и посадили в спичечную коробку. А кто-то возьми и проверь цифру, на которую сел жук. И - о чудо! Именно здесь была ошибка. Ее тут же исправили. И стали думать, что же делать с этим способным жуком. Держать в коробке нельзя - подохнет. И вообще, это явная неблагодарность за помощь. Поэтому жука выпустили на волю. А вместо него по расчетам и графикам пускали волчок - где он остановится, там ищи ошибку. Такие веселые шутки помогали снять усталость от напряженной работы. Раньше Архангельский, как признанный спец в АГОСе по фюзеляжам, делал их коробчатого сечения - на ТБ-1 и ТБ-3

  Основной целью аудитора является определение сильных сторон контроля, чтобы убедиться, что существенные ошибки отсутствуют. Цели системы внутреннего контроля (СВК) на предприятии - -упорядочение и эффективное выполнение текущих хозяйственных дел предприятия; -выполнение требований финансово-хозяйственной политики руководства; сохранение активов предприятия и обеспечение приемлемого уровня полноты и точности документов и, соответственно, информации. При определении эффективности систем внутреннего контроля приобретают многие факторы: -круг работников, участвующих в формировании информации на предприятии, и наличие у них ответственности за порученное дело; -наличие упорядоченных взаимоотношений между ними по ведению дел и формированию информации; -наличие технических средств контроля; -наличие технологии контроля; -контролируемые параметры. СВК предусматривает наличие: 1)компетентного персонала с четко определенными правами и обязанностями; 2) разделения соответствующих обязанностей (по хранению активов и их учету, по совершению сделок, по учету) 3) соблюдения необходимых процедур при совершении операции. 4) контроля за сохранностью документации (нумерация, составления во время совершения операции или сразу же после этого, простота и ясность); 5) фактического контроля над активами и документацией (фактическая проверка материально-ответственным лицом); 6) независимой проверки выполнения обязанностей (внутренний аудит). 3.5.Отчеты аудиторов при проверке финансовой отчетности. 3.5.1.Обстоятельства, при которых имя независимого аудитора связано с финансовыми отчетами.

  ЦРУ ПРОТИВ НЛО В 1987 году на столы бывшего президента Рейгана и высокопоставленных людей, связанных с изучением феномена НЛО, лег таинственный и загадочный документ. Вот, вкратце, что в нем было сказано: "Уже свыше сорока лет Центральному разведывательному управлению известно, что инопланетяне посещают Землю со "странным и непонятным" заданием. И ЦРУ делает все, что в его силах, чтобы скрыть этот факт от американского народа, прессы, ученых и даже президента". Документ этот поступил от основанной в городе Сан-Антонио организации "Справедливость для военных кадров" (СВК). Среди многих других обвинений, есть обвинение в том, что ЦРУ, в отчаянной попытке захватить НЛО и внеземную технику, посылало военных пилотов в погоню за звездолетами инопланетян. И в результате таких погонь погибли многие летчики. Кроме того, говорится в документе, ЦРУ скрывало это от президента Картера: тот запрашивал НАСА об исследованиях феномена НЛО, но информирован о погонях не был. СВК заявляет, что она представляет главных жертв так называемого "скрытия фактов" погибших военных и считает, что самое меньшее, что правительство может сделать, это сообщить, против кого сражаются военные и почему

  Автономные системы имеют свои преимущества и недостатки по сравнению с интегрированными, но в нашем случае наиболее важно то, что автономные системы не могут использовать общие данные. Каждая система имеет собственные датчики и сигнализаторы, недоступные для других, столь же герметично замкнутых систем. Это — следствие изолированности действий и невозможности автоматической координации реакции систем. Поэтому такие системы не могут обеспечить требований, предъявляемых к интеллектуальным зданиям. Интегрированная система управления интеллектуальным зданием занимается решением задач обеспечения комплексной работы всех инженерных систем здания: освещения, отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, контроля доступа и многих других. Интегрированная система управления инфраструктурой здания позволяет безболезненно, без переделок повышать разнообразие обслуживаемых функций контроля за состоянием всего здания в целом, различных его помещений, а также за условиями труда и жизни находящихся в нем людей. При этом уже существующие и работающие автономные устройства интегрируются в единую систему. В отличие от автономных систем, интегрированная система использует общую базу данных.

  Другим часто используемым средством визуализации является электронно- лучевая трубка (ЭЛТ). В этом случае форма ЭКГ - сигнала высвечивается на экране дисплея. В приборе такого типа предусмотрена электронная память в сочетании с цифровыми и аналоговыми схемами для запоминания и воспроизведения полного сигнала. В некоторых воспроизводящих устройствах в качестве индикатора сердечных сокращений или сигнализатора тревоги применяется звук. При выборе устройств со звуковой сигнализацией следует учитывать такие факторы, как степень воздействия звукового сигнала на больных и возможность спутать данный сигнал с другими звуковыми сигналами, поступающими на пост медицинской сестры. Стетоиндикаторы, используемые для воспроизведения информации о состоянии больного, должны быть легко различимыми и не должны размещаться слишком близко друг к другу. С появлением компьютеров, обладающих большими вычислительными возможностями и имеющих сравнительно низкую стоимость, в медицине появились компьютерные системы 4-гопоколения, в которых широко применяется сложная математическаяобработка измеренных физиологических параметров.

  Свой вклад в решение экологических проблем внесли и разработчики КАГТ. П а р о в ы е к о т л ы ДКВР.( двухбарабанные водотрубные реконструированные ) ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Паровой котел ДКВР 10-13. Первое число после наименования котла обозначает паропроизводительность, т/ч. Второе число - давление пара в барабане котла, кгс/см2; Котлы ДКВР состоят из следующих основных частей: двух барабанов (верхний и нижний); экранных труб; экранных коллекторов ( камер ). Барабаны котлов на давление 13 кгс/см2 имеют одинаковый внутренний диаметр ( 1000 мм ) при толщине стенок 13 мм. Для осмотра барабанов и расположенных в них устройств, а также для очистки труб шарошками на задних днищах имеются лазы; у котла ДКВР-10 с длинным барабаном имеется еще лаз на переднем днище верхнего барабана. Для наблюдения за уровнем воды в верхнем барабане установлены два водоуказательных стекла и сигнализатор уровня. У котлов с длинным барабаном водоуказательные стекла присоединены к цилиндрической части барабана, а у котлов с коротким барабаном к переднему днищу.

  К появлению ОВПФ может привести отсутствие или неисправность приборов I устройств безопасности на оборудовании: концевых выключателей, сигнализаторов нагрузки, ограждений, блокировок, предохранительных клапанов. Источником ОВПФ может также служить недостаточно обоснованный выбор типов производственного оборудования, например установка шумного и виброопасного .оборудования в помещении, где требуется жесткое ограничение шума и вибрации В коптильном производстве можно выделить следующие ОВПФ: - физические: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, перемещающаяся рыба и вспомогательные материалы повышенная влажность воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума (от работы электродвигателей и вентиляторов), повышенное напряжение в электрической цепи (токоведущие части оборудования), замыкание которой может произойти через тело человека; недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочей зоны: острые кромки, заусеницы, шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования, ранения рук при непосредственном контакте с рыбой (особенно при разделывании). - химические: воздействие растворов щелочи при санитарной обработке оборудования и инвентаря; - биологические: попадание микроорганизмов с поверхности рыбы на пораженные участки кожи при разделывании рыбы; психофизиологические, физические (статические - при удержании инструмента для разделывания рыбы, и динамические - при перемещении вручную ящиков с готовой продукцией, вспомогательных материалов (соли, опилок и т.д.); нервно-психические перегрузки (монотонность труда - при разделывании, нанизывании и упаковывании рыбы эмоциональные перегрузки). 11.3. Организация защиты от ОВПФ на производстве 11.3.1. Защита от физических ОВПФ При размещении производственного оборудования и рабочих мест необходимо исключить возникновение встречных, перекрещивающихся и возвратных потоков сырья готовой продукции, опасных и вредных производственных факторов и аварийных ситуаций.

  Контейнер для мусора, с педалью (20 л).
  Этот стильный и компактный пластмассовый контейнер для мусора легко впишется в любой интерьер. Рекомендуется к эксплуатации с мешками для
  742 руб
  Раздел: Корзины для бумаг, мусора

  Швабра паровая "Турбомакс".
  Швабра "Турбомакс" мощным потоком горячего пара очищает такие напольные покрытия как мрамор, керамическая плитка, камень,
  3513 руб
  Раздел: Швабры и наборы

  Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
  «Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
  915 руб
  Раздел: Электронные и звуковые плакаты

  Распространенными неисправностями электрооборудования являются. АКБ – стартер прокручивает двигатель с малой скоростью, быстрое выкипание электролита;. Генератор – отсутствует зарядка аккумуляторная батарея; нет полной отдачи генератора; колебание силы тока нагрузки; повышенный уровень шума при работе генератора, перегрев подшипников;. Регулятор напряжения – нет зарядки АКБ, перезаряд или недозаряд АКБ;. Стартер – стартер и тяговое реле не включаются; тяговое реле включается, но якорь не вращается; после пуска двигателя стартер не выключается; стартер вращает двигатель с низкими оборотами и ненормальным шумом; тяговое реле включается и быстро выключается (стучит); стартер включается, но двигатель не вращается; стартер вращается, но шестерня не входит в зацепление;. Освещение и световая сигнализация – не горят отдельные лампы; лампы горят тускло; лампа мигает; не включается стоп-сигнал; стоп-сигнал не выключается; частое перегорание нитей накала ламп; не работает сигнализатор указателей поворота; указатели поворота горят без мигания; .

  СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Общая часть 1.1 Структурная схема устройства динамической индикации 2.Расчетная часть 2.1 Разработка принципиальной схемы коммутатора У1 2.2 Выбор микросхемы преобразователя У2 2.3 Подключение семисигментных индикаторов 2.4 Выбор микросхемы двоичного счетчика У3 2.5 Синтез дешифратора У4 2.6 Принципиальная электрическая схема устройства динамической индикации(описание работы схемы) Список использованных источников ВВЕДЕНИЕ На практике всегда была актуальна задача отображения информации в виде удобном для ее зрительного восприятия.В настоящее время большое распространение получили полупроводниковые, люминесцентные,газоразрядные и вакуумные накапливаемые индикаторы.С помощью устройств отображения могут быть решены задачи сигнализации и индикации. Сигнализация – это сообщение человеку о факте перехода контролируемой величины из одной области знаний в другую. При визуальной сигнализации основным техническим устройством является светоизлучающий элемент,который осуществляет световое воздействие на человека (сигнализаторы номинального питающего напряжения,переход каждого параметра за допустимые рамки,перегорание предохранителя и так далее).

  Мозг человека влияет на характер и направление деятельности и поведения клеток (в определении власти - людей) нашего организма. Мозг наиболее авторитетен, как самая осведомленная об окружающем и внутреннем мире часть тела человека. Если рассматривать традиции общества, как совокупность правил-выводов, появившихся из опыта поколений, то в организме человека генетическая информация является "традицией", известной и исполняемой, всеми клетками нашего тела, именно наследственная информация - совокупность "правил-выводов", появившихся из филогенетического опыта наших предков. Таким образом, "традицией", с помощью которой клетки мозга выполняют свою функцию, является генотип организма, одинаковый у всех клеток - и подчиненных, и руководящих. Все это немалый арсенал, но еще на весь арсенал. Мозг применяет "насилие" к своему подчиненному, хотя есть причины -"оправдания", которые на материальном уровне, на уровне рефлексов, "заставляют" его отдавать такие команды, но все это не делает боль - сигнализатор насилия - чувством удовольствия.

  В машинах и приборах человек использует провода, изготовленные из металлов, природа же использует органические материалы, причем «проводники» - нервы – ничего от этого не теряют, а наоборот, выигрывают. Нервы настолько совершенны, что имеют способность к самообновлению, чем не обладают проводники, созданные человеком. У человека имеется несколько сотен разновидностей сенсорных устройств, сигнализаторов, это часто затрудняет выбор и универсальность этих приборов. У живых существ их всего несколько, но, тем не менее, они высокочувствительны при малых размерах и практически универсальны. Рассмотрим строение «проводников» - нервов. Нервы имеют сложное строение, но в целом его можно представить как кабель связи, собственно для того он и служит. При этом как провода с изоляцией бывают нервные волокна с оболочкой – миелиновым покрытием, так и провода без изоляции – волокна без покрытия. Но есть и некоторые различия: при передаче энергетического импульса по проволочке, материал, из которого изготовлен проводник, остается целым, в случае же прохождения импульса по нервному волокну, оно начинает последовательно разрушаться и восстанавливаться по пути следования импульса.

  Стоит также заметить, что на практике аудиторы обычно больше полагаются на сведения, полученные благодаря многочисленным тестам и различным видам анализа, чем на детальное документирование различных операций. При планировании аудита, учитывая особенности бизнеса того или иного хозяйствующего субъекта, аудитор вправе произвести ранжирование факторов, влияющих на величину аудиторского риска и соответственно на объем аудиторской выборки. Т.о. изменяя вес того или иного фактора, характеризующего СВК организации в целом и на конкретном участке учета, аудитор получит адекватную оценку состояния СВК в течение проверяемого периода. Следует отметить, что направления тестирования СВК необходимо выбирать таким образом, чтобы исключить дублирование работ по другим направлениям аудиторской проверки, т.е. информация, полученная при проверке СВК, должна быть максимально использована в ходе последующего выполнения детальных процедур аудита. На основании тестирования СВК организации делается вывод о величине риска неэффективности контроля. Объем выборки прямо пропорционален величине выявленных рисков, т.е. чем выше риск неэффективности контроля, тем более обширной должна быть выборка.

  Эпилятор ниточный электрический "Интекс".
  Устройство предназначено для проведения точечной эпиляции с помощью нитей. Позволяет удалять волоски длиной от 0,5 мм. Работает от
  645 руб
  Раздел: Эпиляторы

  Самоклеящиеся кармашки «Pocketfix», прозрачные, с европодвесом.
  Самоклеящиеся кармашки «Pocketfix», прозрачные, 40х125 мм. 10 шт. с европодвесом. Размер: 40x125 мм
  343 руб
  Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

  Аналитическая часть аудиторского заключения представляет собой отчет аудиторской фирмы об общих результатах проверки состояния внутреннего контроля, бухгалтерского учета и отчетности экономического субъекта, а также соблюдения экономическим субъектом законодательства при совершении финансово-хозяйственных операций. Аналитическая часть включает в себя: название данной части; кому адресована аналитическая часть; наименование экономического субъекта; объект аудита; общие результаты проверки состояния внутреннего контроля у экономического субъекта; общие результаты проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности; общие результаты проверки соблюдения законодательства при совершении финансово-хозяйственных операций. Аналитическая часть аудиторского заключения, выдаваемого аудиторской фирмой, озаглавливается так: «Отчет аудиторской фирмы», а выдаваемого аудитором, работающим самостоятельно, - «Отчет аудитора». Аналитическая часть адресуется исполнительному органу, осуществляющему функцию управления экономическим субъектом. Изложение общих результатов проверки состояния внутреннего контроля у экономического субъекта включает в себя: ответственность исполнительного органа экономического субъекта за организацию и состояние внутреннего контроля; цель и характер рассмотрения состояния внутреннего контроля при проведении аудита; общую оценку соответствия СВК масштабам и характеру деятельности экономического субъекта.

  Владелец СВК или ТС обязан вести единый учёт товаров и транспортных средств и единый учёт регистрационных номеров, справок в хронологическом порядке. §4. Устный опрос должностных и физических лиц. Одной из форм таможенного контроля является устный опрос физических и должностных лиц. Так, таможенным кодексом установлено, что товары и транспортные средства подлежат декларированию. Допускается письменная и устная форма декларирования. Устное декларирование, как правило, возможно при таможенном оформлении ручной клади и багажа пассажиров. Если в ручной клади или багаже пассажиров есть товары, в отношении ввоза или вывоза которых установлены ограничения, то в этом случае необходима письменная форма декларирования. Также на основании международного договора Совета глав правительств Российской Федерации, республик Белоруссия, Казахстан, Киргизия, принимается форма и порядок декларирования товаров1. не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности, перемещаемых физическими лицами, постоянно проживающими в этих республиках в письменной форме не производится. за исключением товаров, запрещённых к ввозу и вывозу в соответствии с законодательством РФ. §5. Проверка системы учёта и отчетности. В качестве формы таможенного контроля применяется также проверка системы учёта и отчётности.

  смотреть на рефераты похожие на "Расчет себестоимости телефонного сигнализатора" 1. Общие сведения об устройстве и его назначение. Телефонный сигнализатор представляет собой устройство, дублирующее звуком и свечением сигналы вызова телефонного аппарата в любом месте помещения, где находится данное устройство совместно с телефонным аппаратом. Сигнализатор смонтирован на печатной плате размером 120х58 мм, изготовленной из фольгированного стеклотекстолита или гетинакса толщиной 1,5 мм, закрепленной в пластмассовом корпусе размера 125 90 40 мм. Датчик - 4000 витков провода ПЭВ 0,1-0,12, намотанного на деревянной катушке. В ее отверстие вставлен стержень из феррита марки Ф600, (8 мм и длинной 40 мм. Датчик соединен с усилителем экранированным проводом. В качестве V 1-V 3 применяются транзисторы КТ315 и КТ312 с любым буквенным индексом, V 4 - любой транзистор серий МП42, МП40, МП41, стабилитрон Д814Г допустимо заменить на Д813, а диоды Д218 - на КД105Г либо на два последовательно включенных диода Д226Б, зашунтированных резисторами сопротивлением 100 кОм.

  Значительным достижением явилось создание в XVIII в. оптического семафорного телеграфа; в частности, блестящие победы Наполеона во многом обязаны этому телеграфу. В России линия оптического телеграфа между Петербургом и Варшавой (1839) была самой длинной в Европе: на расстоянии 1200 км было установлено 149 башен, их обслуживали почти 2000 человек, сигнал доходил за 15 минут, а депеша, состоявшая из 100 сигналов, за 35 минут. Изучение электростатических явлений в середине XVIII в. показало возможность эффективной передачи сигналов посредством электричества. В качестве сигнализаторов использовались разнообразные конструкции электриепременным атрибутом первых электроавтоматических устройств и средств связи. В некоторых публикациях можно встретить утверждение, будто электрический звонок стал впервые применяться в конструкциях телеграфного аппарата в середине XIX в. На самом деле электрические звонки появились на столетие раньше. История их создания весьма поучительна с точки зрения попыток практического использования знаний об электричестве.